Παναγιώτης Σκανδάμης

Μέλος

Ο Παναγιώτης Ν. Σκανδάμης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του panel Βιολογικών κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ, απέχτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Μικροβιολογία Τροφίμων το 2001 και στη συνέχεια εργάστηκε ως Ερευνητής στο Department of Animal Science του Colorado State University των Η.Π.Α μέχρι το 2003.

Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Τμήματος Διατροφής και Ποιότητας Ζωής του ΓΠΑ. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στην μελέτη και πρόβλεψη της συμπεριφοράς παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα με εργαλεία ποσοτικής μικροβιολογίας και ανάλυσης επικινδυνότητας (“Predictive Microbiology & “Quantitative Microbial Risk Assessment”), την εφαρμογή μεθόδων συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργού και έξυπνης συσκευασίας) τροφίμων, στις μεθόδους εξυγίανσης τροφίμων και επιφανειών (decontamination methods), στη μελέτη σχηματισμού και καταπολέμησης βιοϋμένιων στις εγκαταστάσεις βιομηχανιών Τροφίμων και στην προσαρμοστική συμπεριφορά παθογόνων μικροοργανισμών σε συνθήκες καταπόνησης (adaptive stress responses). Η ερευνητική του δραστηριότητα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και του ΕΛΙΔΕΚ καθώς και συμφωνητικά με Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 132 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά του Science Citation Index), 30 κεφάλαια βιβλίων και (συν-)έκδοση ενός βιβλίου και πάνω από 250 προφορικές ανακοινώσεις (ως προσκεκλημένος ομιλητής ή τεχνική παρουσίαση) και ανηρτημένες εργασίες. Έχει συγκεντρώσει 6400 ετεροαναφορές (h index = 36).

Ο κ. Σκανδάμης είναι ο σχεδιαστής του λογισμικού προσομoίωσης της μικροβιακής συμπεριφοράς στα τρόφιμα με το όνομα GroPIN (http://www.aua.gr/psomas/gropin/). Πρόκειται για μία βάση δεδομένων μαθηματικών προτύπων για την πρόρρηση της αύξησης και επιβίωσης παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών τροφιμογενούς προέλευσης σε συνθήκες επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων.

Μενού